Kìe bũamu ńwĩ́ncɛ̃́a

Lè dɛ̀húieriè lɛ wi hũ̀nún ɛ́ iè kìe Bũamu ńwĩ́ncɛ̃́a kɛ̀ránlɔ́ kènlán.
Dúrɔ ńwĩ́ncɛ̃́a ɛ́ wóò ɓen lé ɛ̀ ɓɛ̀ kɛ̀rán kɛ́ lé yánbénú dɔ̀ ɛ́ tɛ̀.

Partager