Lɛ iè kìe làa làa bũamu bòo buièlén

Kìe bũamu ńwĩ́ncɛ̃́a

Mù bɔ̀-húieriè lɛ wi hũ̀nún ɛ́ iè kìe Bũamu ńwĩ́ncɛ̃́a kɛ̀ránlɔ́ kènlán. Dúrɔ ńwĩ́ncɛ̃́a ɛ́ wóò ɓen lé ɛ̀ ɓɛ̀ kɛ̀rán kɛ́ lé yánbénú dɔ̀ ɛ́ tɛ̀.