Lɛ iè kìe làa làa bũamu bòo buièlén

Ńwɔnɓɛ̀ yɔrɔ́ àá hã́a yɔrɔ́

Mù iè bɔ̀-húiriè bɔ̀n-bɔ̀-ɲu ɛ́ mí dɛ̀ ɛ́ húi hũ̀nún.

Lè dì-cóoní ɛ́ khuie Hũì hũn. Ɓɛ̀ iè hã́a dɔ̀ ɛ́ temu ɛ́ ńliɛkɔ́ ɛ̀ dɛ kɛ́ ɓɛ́ ɛ́ yɔ ɛ́ dàa ɛ́ Dɔfĩn ɛ̀ ɓàanínin. Ɛ̀ lè dì-cóoní ɛ́ khuie Nbɔkɔsi hũn, peɓɛ̀ ńwɔnɓɛ̀ yɔrɔ́ zɔn.

Ɛ́ mí dɛ̀ mù ɛ́ húi kɛ́ mí wi le pe ɛ̃ntɛrɛnɛti lɔ̀n, ɛ̀ mì lò dɛ̀ mù ɛ́ vɛ́ leń ɛ́ dé mí ɔrɔdinatɛri hũn tàá mì venlán hũn.