Lɛ iè kìe làa làa bũamu bòo buièlén

Marcɛli Tindo yan-béhĩ́

Hɔ̀ yán-béhĩ́ lɛ wi hũ̀nún á yán-bé Maricɛli TINDO lɛ iè ɔ̀ pasitɛri ɛ́ te dan.