Lɛ iè kìe làa làa bũamu bòo buièlén

Làa làa Bũamu bòo buièlén

Lɛ iè kìe làa làa bũamu bòo buièlén ɛ́ mí wi kɛ̀a mu. Mú bòo lɛ ɛ́ mí dɛ̀ ɛ́ mi pelè hũn ɛ́ iè mù lɛ : kìe bũamu sṹsũ̀nù àá kìe bũaɓɛ̀ nìɛ fùtónɓɛ̀ àá kìe l àa làa níi lehĩ́ àá pemù bɔ̀-húiriè àá mú bòo cɛ̀rìɛɛ bɔ̀-ɓuà. Ɛ̀ kìe làa làa níi Dɔfĩn Bienù vɛ̃hṹ ɛ́ lò bĩniɛ wi yɔ́n. Ɛ́ kɔ́ ɲì hũ̀nún ɛ̀ kɔ̀ zɔ mi hɔ vɛ̃hɛ̃ lɛ tɛ̃́niɛ vɔ́.

Ɛ́ kɔ́ bí khíi lan wɛ̀. Kɛ́ kɔ́ dĩ̀ń ɛ̀ kɔ̀ zɔ kukuoní bòo lɛ ɛ́ zɔn wi yɔ́n!